I Premi CRiEDO

Premis
27.6.2022

El CRiEDO promou el I Premi a la Innovació i Desenvolupament d’Institucions Educatives i de formació.

Aquest premi neix amb la voluntat valorar la tasca desenvolupada pels centres educatius i de formació i els professionals que en ells treballen, així com impulsar la innovació i la millora constant de les nostres Institucions Educatives i de formació. El plantejament d’aquest premi està orientat a identificar i valorar projectes i trajectòries individuals, col·lectives o institucionals que siguin especialment remarcables en aquest àmbit.

El CRiEDO és una institució acadèmica vinculada a l’anàlisi i desenvolupament de les organitzacions en general, i aquelles vinculades a la formació i l’educació en tots els nivells i àmbits en particular. El CRiEDO té com a finalitat estudiar, recercar, fer docència i qualsevol altra actuació i activitat relacionada amb el desenvolupament organitzatiu d’organitzacions de formació. Més concretament, l'objectiu general del CRiEDO és prestar un servei de la màxima qualitat i compromís social orientat a la millora, la innovació i el desenvolupament d’organitzacions dedicades a la formació, a partir de processos de reflexió i anàlisi científica, el disseny i la implementació d’actuacions orientades a la millora i els processos d’avaluació i diagnòstic institucional.

Els objectius d’aquest premi són el següents: 

 • Reconèixer projectes i trajectòries individuals, col·lectives o institucionals, així com la seva implicació en la innovació, millora i desenvolupament de les institucions educatives i de formació.
 • Valorar i visibilitzar els esforços, la dedicació i la tasca desenvolupada per les institucions dedicades a l'educació i la formació, així com els professionals que en elles treballen.
 • Estimular i promoure la innovació, la millora i el desenvolupament de les institucions educatives i de formació.

El premi tindrà una dotació econòmica de 1.500€. Poden optar al premi els professionals de l’àmbit de l’educació i la formació, a títol individual o col·lectiu, així com institucions educatives i formatives amb experiència contrastada.

La candidatura pot ser individual, col·lectiva o institucional, i poden optar per nominació d’algun membre, Departament o Facultat de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com d’altres institucions.

Les persones, col·lectius o institucions premiades queden excloses de futures convocatòries.

La candidatura s’ha de presentar entre el 27 de juny i el 16 de setembre de 2022.

 • Previ acord dels candidats i de les candidates, es presentarà la següent documentació via correu electrònic a edo@uab.cat:
  • Sol·licitud de la candidatura i Informe sobre la pertinència de la candidatura al Premi, amb exposició raonada dels mèrits (annex 1).
 • Els candidats i les candidates proposats/des han de presentar la següent documentació, via correu electrònic a edo@uab.cat:
  • Autoinforme raonat sobre la seva trajectòria professional i institucional. En cas de las candidatures individuals i col·lectives, complementàriament, cal presentar un Currículum Vitae centrat en les activitats d'innovació, millora i desenvolupament d’institucions educatives dutes a terme, especificant el seu impacte a nivell institucional i/o en el context social i comunitari (annex 2).

Criteris de concessió són els següents:

 • Pertinència de la candidatura amb les bases del Premi (annex 1).
 • Trajectòria professional i institucional de la persona, col·lectiu o institució candidata en relació a l’objecte del premi (punt 1 de l’annex 3).
 • Experiència en la innovació, la millora i el desenvolupament d’institucions educatives i impacte a nivell institucional i/o en el context social i comunitari (punt 2 de l’annex 3).

El jurat que proposa el I Premi CRiEDO a la Innovació i Desenvolupament d’Institucions Educatives està format per 6 persones:

 • Secretari/a General de Transformació Educativa de la Generalitat o persona en qui delegui.
 • Degà/na de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB o persona en qui delegui.
 • Membre de la Comissió Executiva del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu de la UAB.
 • Director/a de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional de la UAB.
 • Director/a del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
 • President/a del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya o persona en qui delegui.

A fi i efecte d'emetre el veredicte, el jurat pot concretar els criteris establerts, tenir en compte els assessoraments que consideri adients i sol·licitar els informes que consideri oportuns. Un cop hagi comprovat i valorat totes les sol·licituds, el jurat emetrà un informe raonat de la proposta de candidat o candidata al premi en funció dels criteris establerts i el president el traslladarà al Director del CRiEDO per a la seva resolució. La candidatura pot ser declarada deserta.

El Director del CRiEDO, atenent la proposta presentada pel jurat, procedirà a la resolució del I Premi CRiEDO a la Innovació i Desenvolupament d’Institucions Educatives. La resolució es farà pública al web del CRiEDO abans del dia 28 d’octubre de 2022.

El I Premi CRiEDO a la Innovació i Desenvolupament d’Institucions Educatives es lliurarà en el marc de les Jornades CRiEDO del 2022.

Consulta l’annex 1, 2 i 3.

Campus d'excel·lència internacional U A B