Comparative study of the economic and social impact that a selection of university institutions in Latin America have in their respective local or regional environment (C- RG-T3441-P001)

Entitat finançadora: 
Inter-American Development Bank
Duració: 
desembre 2020 a juny 2021
Resum: 

Les institucions públiques i privades d'educació superior a Amèrica Llatina tenen un paper en la societat ja que fomenten la innovació, milloren el nivell de desenvolupament i incideixen en el creixement econòmic, repercutint positivament en el benestar de la ciutadania. No obstant això, els canvis de la societat no han permeat a la universitat en el mateix grau, el que s'ha posat de manifest amb la incursió de la pandèmia de l'COVID-19 en l'àmbit de l'educació superior, incidint de manera notable en el esdevenir de el present curs acadèmic i en el plantejament, en molts casos precipitat, per a la implementació de l'educació en línia per tal de donar resposta a les necessitats de l'educació superior.

El desenvolupament d'aquest estudi es planteja, per tant, en una conjuntura que permet, no únicament analitzar els impactes econòmics i socials vinculats als reptes tradicionals identificats entre la societat i la universitat, sinó l'adopció de recomanacions així mateix en unes circumstàncies que faciliten la transició i incorporació de la tecnologia, incloent noves formes d'investigació científica amb tecnologies emergents, o la creació i consolidació de parcs o centres tecnològics per optimitzar el vincle entre els sectors públic i privat.

Per aconseguir valorar l'impacte descrit, es parteix d'una mostra de 12 universitats, de 6 països, que es troben en contextos econòmics diferents. Per a cadascuna d'elles es realitza una anàlisi individual, així com una anàlisi comparada del conjunt d'universitats, que permet quantificar l'impacte econòmic de cada institució en tres nivells: impacte directe (que recull la generació de facturació, PIB i ocupació com a conseqüència directa de l'activitat realitzada per la universitat i les seves inversions), l'impacte indirecte (derivat de les relacions intersectorials que es generen fruit dels fluxos de béns i serveis que requereixen les empreses generadores d'impacte directe per poder desenvolupar la seva activitat) i l'impacte induït (l'augment de la producció derivada de la part de les rendes de la feina, generades directament i indirectament, que es destinen a l'consum de béns i serveis).

Així mateix, mitjançant l'aplicació de metodologia qualitativa, s'identifiquen aspectes vinculats als impactes derivats de la generació de coneixement a través de la investigació, la producció científica i investigació de caràcter aplicat, la transferència de coneixement a la societat, el paper que tenen les institucions com a centres de generació d'opinió, les accions per a la formació en valors de la seva titulats i, finalment, el paper de les institucions per formar una ciutadania capacitada i qualificada per alimentar el teixit social i productiu del seu entorn.

Dotació Global: 197.951,50 USD (33,000.00 USD a la UAB)

Membres associats al projecte: 

Aleix Barrera (UAB), Diego Castro (Co-Coord. UAB), Linda Dadul (DEVPOLES), Joaquín Gairín (Co-Coord. UAB), Irma Amalia Molina (USA), Juan Carlos Morales (USA), Moises Germán Poyatos (USA), Marcel Roura (Coord. DEVPOLES) y Jordi Suriñach (UB).

Campus d'excel·lència internacional U A B