Avaluació i millora de l’Aplicatiu RTI del Projecte Difference a partir de les dades recollides en el període 2016-2020

Entitat finançadora: 
Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé
Duració: 
abril 2020 a desembre 2020
Resum: 

L’objectiu principal del conveni és analitzar les dades recollides mitjançant l’aplicació del Projecte Difference des dels seus inicis -en el curs escolar 2016-2017- fins l’actualitat, en el marc del curs 2019-2020, per tal d’identificar possibles millores.

L’informe elaborat recull el buidat dels resultats continguts en l’Aplicatiu RTI del Projecte Difference durant el període 2016-2020, a partir del qual s’estableixen propostes de millora per a futures edicions. A tal efecte, el document elaborat s’estructura en quatre apartats principals. En el primer es fa una breu descripció del Projecte Difference a partir de la informació facilitada a l’inici de l’assessorament amb la voluntat d’introduir i contextualitzar aquest petit estudi. En el segon es descriu la metodologia que s’ha dut a terme per analitzar les dades del projecte tot exposant alguns condicionants amb els quals ens hem trobat al llarg del procés. En el tercer apartat -la part principal d’aquest informe- es presenta l’anàlisi feta a partir de les dades contingudes en l’aplicatiu des del 2016 fins l’actualitat. Aquest apartat inclou, en primer lloc, una descripció dels centres participants i una caracterització dels mateixos a partir dels indicadors de l’aplicatiu; en segon lloc, s’aporta una anàlisi i descripció de cadascun dels camps registrats en l’expedient dels infants: característiques, historial, estat de les intervencions, accions de treball, etc. Aquesta descripció inclou el detall de les dades emmagatzemades en la base de dades, i inclou l’anàlisi de les relacions que s’han pogut establir amb la informació de la qual es disposa. Al llarg de l’informe s’inclouen propostes amb l’ànim de ser valorades per a propers cursos. Finalment, en aquesta mateixa línia, l’informe conclou amb una discussió de les propostes de millora a efectes de que l’Aplicatiu RTI pugui esdevenir en el futur no només una eina pràctica pels centres, sinó també una base de dades oberta i flexible susceptible de ser utilitzada des de la recerca.

Dotació Global: 4.420,13 €

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín Sallán (Coord. UAB) i Angelina Sánchez (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B