Implementació d'un model educatiu basat en la prevenció de l'abandonament escolar prematur

Entitat finançadora: 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Duració: 
desembre 2018
Resum: 

La col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona en relació amb la implementació d’un model educatiu basat en la prevenció de l’abandonament prematur forma part del ‘Programa de cooperació territorial per a l’avenç i suport en l’educació i permanència en el sistema educatiu, PROEDUCAR’ en el marc de l’eix anomenat ‘Suma y sigue’ que té com a objectiu l’impuls de polítiques educatives institucionals per prevenir i tractar l’abandonament educatiu primerenc.

Aquest projecte de transferència vol assolir un objectiu d’interès comú, en la formació dels ciutadans, per potenciar l’excel·lència del sistema educatiu, l’eficiència en l’ús dels recursos públics i optimitzar l’eficàcia de les accions institucionals per la millora de resultats.

L’impuls de la millora de la docència, la contribució a l’aprenentatge al llarg de la vida, la millora de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida són principis vinculats a l’objecte d’aquest. La finalitat de la col·laboració és generar la documentació educativa i l’espai de recerca necessari per evidenciar les millores que genera la implementació del model competencial orientador als centres educatius, així com extreure conclusions, realitzar comparatives i construir una eina de millora pels centres en la línia de la transformació educativa, al servei de l’èxit educatiu i la prevenció de l’abandonament. Per assolir aquesta fita es formulen com a objectius específics:

1) Analitzar i assentar les bases teòriques que fonamenten el model competencial orientador, en un marc de referència basat en evidències empíriques.

2) Elaborar estratègies i instruments per a la mesura del canvi organitzatiu arran de la implementació del model competencial orientador, d’ús i aplicació directe en centres educatius.

3) Identificar evidències de canvi arran de l’aplicació del model competencial orientador en una mostra de centres educatius seleccionats, des de l’observació i la selecció d’experiències de referència

4) Fer propostes de millora, si s’escau, sobre el propi model, sobre aspectes de la seva implementació i/o sobre accions formatives necessàries, per tal de garantir la seva eficiència, adaptabilitat, transferència i sostenibilitat.

Dotació Global: 83.000,00 €

Membres associats al projecte: 

Diego Castro (UAB, Coord.), Ingrid Agud (UAB), Carme Armengol (UAB), Elena Ferreiro (Dept. Ensenyament), Joana Ferrer (Dept. Educació), Joaquín Gairín (UAB), Cristina Mercader (UAB), Iolanda Murillo (Dept. Ensenyament), Jordi Pàmies (UAB), Enric Roca (UAB), Carme Sanjuán (Dept. Educació).

Campus d'excel·lència internacional U A B