Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d’educació (2017 ARMIF 00016)

Entitat finançadora: 
Generalitat de Catalunya. Programa MIF
Duració: 
juny 2018 a desembre 2019
Resum: 

A la societat dels començaments del segle XXI, caracteritzada com a societat del coneixement, la institució escolar no pot romandre aliena als ritmes del canvi actual, per la qual cosa la innovació constitueix una de les seves principals i prioritàries tasques. I és obvi que un dels canvis i innovacions més profunds que hem experimentat en aquests darrers anys ha vingut de la mà de les tecnologies digitals. Per tant, l’escola, si el que vol és preparar per a la vida real a curt, mig i llarg termini, no pot restar al marge de l’ecosistema informacional actual: els mitjans digitals són decisius al respecte i són ja una part indissociable d’aquesta vida, malgrat sigui força probable que acostumin a aparèixer implicacions on la tecnologia sembli una simple qüestió de moda o bé una exigència consumista. Precisament per aquesta darrera raó, es encara més necessari conèixer les eines digitals i fer un ús ètic, reflexiu, responsable i saludable a l’escola i a casa.

Al fil d’aquest argumentari, al llarg de les darreres tres dècades, i de manera més accentuada en els últims quinze anys, s’ha anat configurant una nova competència docent. Ho ha fet en paral·lel a l’expansió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la societat i, sobretot, a partir de la seva incorporació a l’escola. Es tracta de la Competència digital docent (CDD).

Tal i com s’especifica a la Resolució ENS/1356/2016 per a la definició de la Competència digital docent (Departament d’Ensenyament, 2016), un dels factors que més incideixen en la tasca que els mestres i professors duen a terme en els centres educatius estan associats al seu bagatge competencial com a docents. La competència docent determina, en bona part, la qualitat de la seva acció educativa més enllà d'altres circumstàncies –com l'entorn socioeconòmic, el perfil del centre, la disponibilitat de recursos, les característiques de l'alumnat, etc.- que també condicionen la seva activitat professional. Com dèiem al principi, actualment, i tenint en compte que el context en el que es desenvolupa la seva activitat professional, un entorn digital i sovint altament tecnificat, és necessari parlar de la competència digital del docent.

Per la seva banda, a l’any 2011 la UNESCO apuntava unes bases en referència a la competència digital dels docents, i indicava que no és suficient que els professors i professores posseeixin competències TIC i siguin capaços d’ensenyar-les als seus alumnes, sinó que també han de dominar les eines digitals per ajudar els alumnes a adquirir les competències necessàries per a esdevenir ciutadans autònoms, integrats a una societat actual a la vegada que han de desenvolupar la seva capacitat per aprenent al llarg de la vida d’una manera continuada. Alguns països, preocupats per la capacitació digital dels seus infants i joves, s’han adonat que el desenvolupament de la competència digital dels escolars implica, necessàriament, d’una òptima preparació del seu professorat per tal de poder respondre a les necessitats i característiques de la societat actual. És per això que alguns d’ells han portat a terme diferents iniciatives per tal d’assegurar que els docents disposen d’un nivell adequat de CDD i garantir, al mateix temps, que estan capacitats per a contribuir al desenvolupament de la competència digital de la població escolar.

El mateix interès han mostrat associacions professionals i organismes internacionals de prestigi per orientar el discurs en aquesta mateixa direcció. Destaquen la Internacional Society for Technology in Education (ISTE) que l’any 2000 va publicar una primera versió dels estàndars nacionals en TIC per a docents. Estàndards que va actualitzar al 2008. I la UNESCO que, després d’una primera versió de competències digitals docent publicada el 2008, va donar a conèixer al 2011 el seu ICT Competency Framework for Teachers.

Objectius de la recerca

1. Mapejar1 els diferents plans d’estudi d’educació de Catalunya participants en la recerca per a

a. Categoritzar curs a curs les dimensions de la CDM en funció a

i. Matèries i assignatures bàsiques (obligatòries);

ii. Matèries i assignatures disciplinars (didàctiques);

iii. Matèries optatives;

iv. Pràcticums i TFG’s

b. Validar la graella resultant

2. Dissenyar, crear i validar l’estructura de la carpeta d’aprenentatge dels estudiants de la CDM

3. Dissenyar, elaborar i validar guies de treball i orientacions pràctiques pel professorat per incorporar les dimensions de la CDM a les diferents matèries

4. Documentar i difondre per mitjà d’un site els resultats de la recerca

5. Dissenyar l’estructura de formació necessària per aconseguir l’acreditació en CDD (CDI+CDM)

Dotació Global: 25.000,00  €

Membres associats al projecte: 

Enric Brescó (UdL), Joaquín Gairín (UAB), Juan González Martínez (UdG), Montse Guitert (UOC), Marta Marimon (UVic-UCC), Cristina Mercader (UAB), Elena Ojando (URL), Ramon Palau (URV), Miquel Àngel Prats (URL-coordinador), Joan Anton Sánchez (UB), Jordi Simon (URL)

Campus d'excel·lència internacional U A B