Avaluació del programa formatiu “Aprendre a aprendre”

Entitat finançadora: 
Fundació Bancària “La Caixa” (EduCaixa)
Duració: 
novembre 2018 a juliol 2020
Resum: 

Aprendre a Aprendre és una de les vuit competències clau per l’aprenentatge permanent definides per la UE. Aquest exigeix, per part de l’alumnat, la capacitat d’organitzar i planificar el propi aprenentatge de forma autònoma, és la capacitat de gestionar el temps i la informació eficaçment. El desenvolupament d’aquesta competència requereix processos d’aprenentatge significatiu, així com també el treball d’altres competències clau complementàries (com la comunicativa, la matemàtica i la digital).

L’objectiu d’aquest projecte és avaluar el resultat del projecte “Aprendre a Aprendre”, desenvolupat per l’Escola Virolai i assessorar a altres centres educatius perquè implementin aquest projecte com a via per a la millora de les competències dels seus estudiants.

El procés d’implementació d’aquesta proposta a altres centres educatius (es proposa un total de 36 grups classe, de 8/9 escoles innovadores i el seu correlat de grups de control) es realitzarà d’acord amb les seves cinc fases de desenvolupament, considera una meta-avaluació del procés d’avaluació interna ja definit per la intervenció i emfatitza en l’avaluació del seu impacte. L’avaluació tindrà un caràcter mixt (quantitatiu-qualitatiu) i contemplarà dues fases: la primera serà avaluar el procés de la revisió dels TGI i la seva relació amb la competència d’aprendre a aprendre, la definició dels indicadors de progres, el disseny dels instruments per a la recollida d’evidència i l’elaboració de les rúbriques per l’autoregulació de l’aprenentatge (tots processos que el professorat ha de desenvolupar); la segona avaluarà la medició que es fa de la competència aprendre a aprendre de l’alumnat implicant a diferents agents (alumnat, professors-tutors i família) i aplicant varietat instrumental d’autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació (vegin, activitats de checkpoint, revisió de rúbriques, qüestionaris, entrevistes) que indiquen la situació inicial, els àmbits de millora i el progrés de la competència aprendre a aprendre i la situació final.

Per a la realització del projecte també s’implementaran accions formatives pels equips de professors que hauran d’implementar la proposta, així la revisió dels treballs realitzats prèviament pels equips docents participants.

Dotació Global: 49.700,00€
Informe final

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín Sallan (UAB)

Patricia Olmos Rueda (UAB)

Anna Díaz (UAB)

Isabel del Arco Bravo (UdL)

Sandra Estrena (Escola Virolai)

Coral Regí (Escola Virolai)

Campus d'excel·lència internacional U A B