Estratègies d'avaluació entre iguals i feedback per a la millora de les competències en la formació dels estudiants de Ciències de l'Educació

Entitat finançadora: 
OQD - UAB
Duració: 
juliol 2016 a octubre 2017
Resum: 

Els plans d'estudis actuals en l'educació superior es basen principalment en les competències. La implantació d'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) té com a objectiu l'harmonització de les qualificacions. Des d'un punt de vista educatiu, els estudiants requereixen un canvi per part del professorat, passant d'assumir un paper de professor com a transmissor del coneixement a assumir un paper com a facilitador de l'aprenentatge, donant més protagonisme al propi estudiant en l'aprenentatge.

Els actuals plans d'estudi basats en competències tracten de fomentar en els estudiants l'adquisició d'habilitats, capacitats i actituds que han de poder utilitzar en el futur adaptant-los a situacions reals en l'àmbit professional.

Tot això ens ha portat a iniciar un projecte de suport a la innovació en la docència, amb l'objectiu d'analitzar el paper que el feedback entre iguals i el feedforward pot tenir sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat. A més, també plantejarem estratègies d'avaluació que fomentin la participació dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge.

Doncs, el desenvolupament competencial mitjançant experiències d'avaluació entre iguals, no només se centra en el feedback, sinó també en el feedforward. Això suposa que els comentaris dels companys i dels professors han de tenir implicacions per a la tasca actual, però també per al desenvolupament de les possibles tasques que es puguin realitzar en el futur. Mentre que el feedback engloba comentaris sobre la tasca realitzada, el feedforward inclou informació que pretén ajudar l'estudiant a que en el futur faci millor tasques similars.

Dit en altres paraules, en comptes d'observar errors per corregir-los a posteriori, el que intenta és anticipar-se a ells. En aquest sentit, l'avaluació es converteix l'eina més important per desenvolupar competències sobre els estudiants.

En coherència amb aquesta base teòrica, el projecte pretén reforçar el procés dels estudiants per mitjà de processos d'avaluació entre iguals, amb els quals els estudiants podran valorar la qualitat de la feina que desenvolupen al llarg del curs vinculat amb el projecte transdisciplinar que es porta a terme durant l'assignatura.

Per aquest motiu, per fer-ho, els estudiants faran una primera versió del treball i donaran i rebran feedback. I en una segona versió del treball s'analitzarà com cada estudiant recull i processa la informació que li arriba i fins a quin punt la fa servir per optimitzar els processos d'aprenentatge seguits. Si les proves tenen èxit, serà un argument de pes per defensar la introducció d'activitats d'avaluació entre iguals com una activitat d'aprenentatge fonamental.

Dotació total: 450 €

Membres associats al projecte: 

Ingrid Agud Morell (UAB), Rosalina Alcalde Campos (UAB), Aleix Barrera Corominas (UAB), Ricard Benito Pérez, (UAB), Alexis Borras Izquierdo (UAB), Immaculada Buñuel Azor (UAB), Henar González Fernández (UAB), Santi Garriga i Crespi (UAB), Georgeta Ion (Coordinador - UAB), Florencia Kliczkowski Wladimirski (UAB), Lourdes Marzo Ruiz (UAB), José Luis Muñoz Moreno (UAB) i Maria Orta Trepat (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B