Millora de la Qualitat del TFG en la formació inicial de mestres

Entitat finançadora: 
Facultat Cc. Educació - UAB
Duració: 
setembre 2018 a desembre 2018
Resum: 

El TFG esdevé un element clau en la formació inicial dels mestres que suposa no només un repte per aquests futurs mestres, sinó també per a les Facultats, centres, àrees d’especialització i professionals involucrats.

En aquesta línia és important que els TFG connectin amb la realitat educativa., i per això han de donar resposta a les necessitats educatives, analitzant i proposant millores de les pràctiques escolars. Millorar la qualitat dels TFG en la formació inicial dels mestres requereix plantejar respostes a aquestes necessitats educatives i atendre a múltiples aspectes vinculats amb el disseny –orientació i tipus de treball−, desenvolupament i seguiment −figura del tutor/a, tasques coordinades entre diferents agents, activitats formatives associades al seguiment del procés d’elaboració del TFG, establiment d’un seguiment pautat del treball− i l’avaluació–criteris, mecanismes i instruments d’avaluació− dels TFG. S’ha de contemplar el TFG no només com un producte final, sinó com un procés d'aprenentatge en la formació inicial per a la recerca dels mestres.

La Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), conscient d’aquestes exigències i fruit de la preocupació per a la millora dels TFG sorgida en reunions de les unitats, departaments, COA, etc., i també com a resultat del procés d’acreditació de les titulacions de la Facultat per part de la Comissió d’Avaluació Externa, va crear al curs 2016- 2017 un grup de treball per a la millora del TFG.

Considerem que treballar en la millora de la qualitat dels TFG implica parlar, entre d’altres aspectes, de: contemplar actuacions d’acompanyament i seguiment; impulsar de metodologies d’aprenentatge que fomentin la recerca i la connexió amb situacions del món real; o construir evidències d’aprenentatge i mecanismes i instruments d’avaluació basats en situacions reals.

Amb la finalitat de millorar la qualitat dels TFG als graus d’Educació Infantil i Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els objectius del projecte són:
- Elaborar el mapa de necessitats dels processos implicats en el disseny, desenvolupament i avaluació dels TFG.
- Vincular el TFG amb la pràctica escolar i la recerca.
- Facilitar el processos d’acompanyament, seguiment i tutorització  de la tasca que l’alumnat ha de desenvolupar procurant espais d’interacció, aprenentatge i consens entre l’alumnat, els agents universitaris i l’escola (figura dels/de les tutors/es).
- Definir criteris i mecanismes d’avaluació de la tasca que l’alumnat ha de desenvolupar en el marc del TFG..

Pressupost Global: 5.000,00 €

Membres associats al projecte: 

Carme Armengol Asparó (UAB), Edelmira Rosa Badillo Jiménez (UAB), Albert Casals Ibáñez (UAB), Digna Couso Lagarón (UAB), Anna Crosas Gamundi (Esdcola de Montgat), Neus Font Garriga (Escola Nostra Llar), Cristina González Martín (UAB), Silvia Guillamot Mañé (Escola de Montgat), Victor López Simó (UAB), Òscar Mas Torelló (UAB), Patricia Olmos Rueda (Coordinadora, UAB), Georgina París Mañas (UAB), Blanca Patricia Silva Garcia (UdL), Mariona Ubia Saez (Escola Bellaterra) i Marta Vázquez Piñol (Escola Roc Alabem)

Campus d'excel·lència internacional U A B