ARPA – Aula de Recursos Per a l’Avaluació

Entitat finançadora: 
Facultat Cc. Educació - UAB
Duració: 
setembre 2018 a desembre 2018
Resum: 

El projecte té per objectiu desenvolupar el portal web ARPA (Aula de Recursos Per a l’Avaluació) amb l’objectiu de posar a disposició, en un sol espai, materials i recursos sobre avaluació de diversa tipologia (infografies, rúbriques, presentacions de PPT, vídeos, informes, casos d’èxit, articles, etc.). Alguns del temes claus o tòpics sobre els que versarien aquests materials són:
 

- Conceptes claus: avaluació, co-avaluació, avaluació entre iguals, feedback, feedback entre iguals, feedback formatiu, etc.
- Contribució del feedback als processos d’aprenentatges: evidències des de la recerca.
- Estratègies i activitats per promoure el feedback entre iguals.
- Informes, articles i presentacions a congressos sobre recerques en l’àmbit de l’avaluació, el feedback, l’autoregulació del procés d’aprenentatge, etc. dutes a terme a la nostra Facultat.
- Eines d’avaluació: rúbriques, qüestionaris d’autoavaluació de la contribució al procés grupal, etc.
- Traducció al català i castellà d’eines i recursos desenvolupades en d’altres contextos.
- Entre d’altres que es puguin generar al llarg del transcurs del curs 2018/2019 i posteriors.

El portal aniria dirigit, fonamentalment, al professorat amb la idea de configurar un portal de recursos que contribueixin a la reflexió i la millora sobre els processos d’avaluació. Formar i informar al professorat sobre pràctiques i estratègies d’avaluació, és doncs, el focus de la present proposta i, és per això, que més enllà de crear el Portal web ARPA serà necessari pensar en una jornada de presentació del mateix, més enllà de la difusió que se’n pugui fer a través dels canals habituals: correu electrònic, pantalles de televisió dels mòduls i pàgina web i xarxes socials de la Facultat.

Pressupost Global: 2.500 €

Membres associats al projecte: 

Carme Armengol Asparó, Aleix Barrera-Corominas, Anna Díaz-Vicario (Coordinadora – UAB), Georgeta Ion, Cristina Mercader Juan i David Rodríguez Gómez

Campus d'excel·lència internacional U A B