Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006)

Entitat finançadora: 
AGAUR (Programa ARMIF)
Duració: 
juny 2018 a desembre 2021
Resum: 

El desenvolupament professional dels mestres implica l’aprenentatge al llarg de la vida, l’articulació de mecanismes per a la detecció del nivell de competències i, més concretament, la capacitat per diagnosticar les pròpies necessitats de millora. Suposa que els professionals reflexionin sobre la pròpia pràctica mitjançant l’ús d’estratègies efectives i que, per tant, autoregulin el seu propi procés d’aprenentatge. El projecte analitza la idoneïtat i la conveniència de canvis estratègics i de millora en la formació i desenvolupament professional dels mestres, mitjançant el foment de les capacitats d’autoreflexió i autoavaluació de les competències professionals docents. Documents elaborats en el marc del propi Programa MIF alerten d’una manca de generalització d’estratègies d’avaluació transferibles a la pràctica professional orientades cap a un augment del protagonisme de l‘alumnat en el seu procés d’aprenentatge, i amb implicacions directes sobre el seu desenvolupament professional. Aquest fet justifica la necessitat de dur a terme el projecte que presentem.

En aquest context el present projecte de recerca contribueix a aportar evidències sobre la implementació d’estratègies d’autoavaluació [EAA] dirigides a la millora dels sistemes de formació inicial i permanent dels Mestres d’educació infantil  i educació primària. El projecte pretén avançar en la intervenció docent (validant i incorporant noves modalitats d’ensenyament-aprenentatge, centrant-se especialment en les que afavoreixen l’autoregulació competencial) i evidenciant els seus efectes sobre el procés d’aprenentatge i de desenvolupament competencial, des de la perspectiva dels mestres en formació i dels mestres en actiu. El projecte cerca, doncs, fer una contribució oferint pautes d’acció tant a les Facultats com a les escoles, aportant evidències del seus efectes.

Entre d’altres interrogants, pretenem donar resposta a qüestions com: Com poden incidir les diferents EAA en l’autoregulació de l’aprenentatge al llarg de tota la vida? Quins efectes tenen les EAA sobre les diferents tipologies d’autoregulació? Quins són els factors que dificulten que els mestres en actiu adoptin EAA de les competències professionals i dels processos vinculats a aquestes? Com es transfereix la capacitat d’autoavaluació des de la formació inicial a la formació permanent dels mestres?

La metodologia és mixta i consisteix en les següents fases. En una primera fase, es durà a terme un estudi descriptiu-comprensiu mitjançant l’ús de la narrativa a través de relats  i entrevistes  com a tècniques bàsiques per recollir el coneixement fonamentat dels mestres en actiu i l’experiència viscuda pels propis estudiants. En paral·lel, a aquesta fase, es durà a terme un estudi per enquesta amb qüestionari per identificar els processos d’autoregulació dels aprenentatges. El seu disseny inicial serà validat mitjançant grups de discussió  i serà administrat a tots els estudiants de les 12 assignatures participants de 3 universitats (UAB, UB i UdL), així com a mestres en actiu (6 escoles participants). La següent fase es concreta en el disseny d’EAA que s’implementaran i experimentaran (pla pilot) en 12 assignatures dels Graus d’Educació infantil i primària, així com en els 6 centres educatius participants. L’aplicació de les EAA anirà acompanyat d’un procés de recerca de disseny quasi-experimental amb grup “control” (un grup control en cada curs, tant del Grau d’Infantil com de Primària, així com en 6 escoles que no formen part del projecte). Finalment, s’analitzarà l’impacte de les EEA en la capacitat d’autoregulació i desenvolupament de competències professionals dels mestres en formació i en actiu mitjançant el qüestionari pos-experimental i entrevistes en profunditat.

Els resultats del projecte es concretaran en propostes per a la institucionalització d’EAA tant en les Facultats com en els Centres educatius d’Infantil i Primària. Es contempla el disseny de propostes pràctiques i estratègiques per ser implementades en els documents de planificació docent de les Facultats d’Educació (guies docents, cronogrames, programes i pla estratègic, guies d’avaluació, etc.), així com a la pràctica docent i professional de les facultats i els centres educatius (mestres en actiu), mitjançant una jornada de difusió dels resultats del projecte, en la que està prevista la participació de professors d’universitat, mestres en formació i mestres en actiu.

Pressupost global: 25.000 €

Web: https://blogs.uab.cat/armifautoregulacio

Membres associats al projecte: 

Carme Armengol Asparó (UAB), Aleix Barrera Corominas (UAB), Marta Boixader Cruells (Escola Josep Maria Xandri), Elena Cano Garcia (UB), Anna Díaz Vicario (UAB), Oscar Flores Alarcia (UdL), Marta Fuentes Agustí (UAB), Dolors Gibert Fortuny (Escola Samuntada), Neus González Montfort (UAB), Georgeta Ion (Coordinadora – UAB), Joan Llusa Serra (UAB), Cristina Mercader (UAB), Eulàlia Montoriol Serra (Escola Alcalde Marce), José Luís Muñoz Moreno (UAB), Mariona Orta Trepat (Escola Catalunya), Laura Pone Seguí (UB), David Rodriguez Gómez (UAB), Angelina Sánchez Martí (UAB), Antoni Santisteban Fernández (UAB), Anna Soler Muscah (Centre Dr. Joaquim Salarich) i Germán Tarrós Ribera (Escola Mara de Déu del Carme d’Alcoletge).

Campus d'excel·lència internacional U A B