Directori de la UAB

Participació familiar i comunitària en el disseny i Desenvolupament del currículum escolar en contextos de diversitat sociocultural

TítolParticipació familiar i comunitària en el disseny i Desenvolupament del currículum escolar en contextos de diversitat sociocultural
Tipus de publicacióThesis
Any de publicació2016
AutorsMuñoz-Troncoso, GOctavio
Director de tesiEssomba-Gelabert, MÀngel
Data de publicació12/2016
Tipus de tesiTesis
Resum

El problema de recerca és la participació familiar i comunitària en el disseny i desenvolupament curricular en escoles situades en contextos de diversitat sociocultural associada a grups minoritzats involuntaris. La situació descrita planteja el desafiament d'incorporar elements de l'educació familiar als processos educatius escolars des del punt de vista de la col·laboració, tot articulant un trípode basat en família-escola-comunitat, contribuint així a superar els perjudicis de l'educació monocultural en el context de referència. El marc teòric tracta el procés de minorització involuntària i les seves implicacions en el desenvolupament educatiu i social dels subjectes pertanyents a aquests grups, detallant la situació de les comunitats mapuches a Xile, i dels gitanos a Espanya. Al mateix temps, s'analitza el currículum escolar en el marc de l'educació formal i l'enfocament educatiu intercultural com a resposta a la diversitat sociocultural dels escenaris educatius. Finalment, es fa una anàlisi teòrica de la participació familiar i comunitària en la gestió curricular, i del sentit de la definició d'un procés de col·laboració des d'un enfocament educatiu intercultural. L'estudi es fonamenta en la metodologia de la recerca educativa de tall qualitatiu, amb un enfocament etnogràfic, considerant com a contextos d'estudi l'escolarització de la població mapuche a La Araucanía de Xile, i de població gitana a Catalunya, Espanya. Per a la realització de la recerca s’ha fet un mostreig intencionat, que ha permès seleccionar una escola d'educació primària en cada context. Per a cada una d’elles s’han analitzat variables de tipus educatiu, comunitari i familiar. Les tècniques de recol·lecció de dades emprades van ser les notes de camp, entrevistes semiestructurades i grups focals, que van ser analitzats a partir de la teoria fonamentada. Els resultats indiquen l'existència de diferències significatives entre la concepció i operacionalització de la participació familiar i comunitària en el disseny i desenvolupament curricular en el context mapuche i gitano. Aquestes es relacionen amb les dinàmiques de resistència que cadascun d'aquests pobles ha desenvolupat en la seva interacció amb la societat majoritària. En aquest procés, els mapuches assumeixen l'èxit escolar com una necessitat, amb la finalitat de superar l'empobriment que han viscut en la seva incorporació a l'Estat Xilè. Per la seva banda, els gitanos mantenen una distància i baixa valoració de tot allò “escolar” i la formació d'una identitat sociocultural en oposició a una altre dominant. No obstant això, per a les famílies joves, aquest és un fet canviant, ja que comencen a veure en l'educació escolar la possibilitat de millorar la seva qualitat de vida a partir de l’accés a treballs més qualificats. En tots dos contextos s’identifiquen els perjudicis de l'escolarització monocultural, la qual cosa incidiria directament en la marginació de la família i comunitat dels processos escolars, tot indicant la necessitat d'aplicar un model intercultural de participació familiar i comunitària en la gestió curricular. Això és possible amb la definició d'un objecte de col·laboració que consideri elements de l'educació familiar de les minories involuntàries dins del context escolar. Finalment, per mitjà de la discussió dels resultats, s’identifiquen els eixos centrals per a la participació familiar i comunitària en el disseny i desenvolupament curricular a l'educació escolar dels grups minoritzats involuntaris, des d'un enfocament educatiu intercultural crític.

Català
Campus d'excel·lència internacional U A B