L'impacte de les TIC a l'aula des de la perspectiva del professorat

Entitat finançadora: 
Fundació Mapfre
Duració: 
gener 2016 a desembre 2016
Resum: 

L’estudi de les TIC en educació no és nou, tot i que no tots els tòpics que s’involucren en la seva aplicació han estat revisats i investigats amb igual profusió. Existeixen estudis sobre: a) eines i components de caràcter més tecnològic, b) el grau de generalització i ús de determinats suports, c) l’eficàcia de determinats programes com, per exemple els programes 1x1 (1 alumne per ordinador); d) l’estudi sobre les barreres i les dificultats en la generalització de les TIC, e) els efectes en determinats tipus de població,  etc.

En l’àmbit de les investigacions més centrades en el professor, el més comú és analitzar la utilització de les TIC en les seves perspectives docents i en com afecten als resultats acadèmics (vistos des del punt de vista del docent); també molts estudis s’han realitzat sobre el tema dels usos i els abusos o mals usos; en canvi, no és molt comú analitzar l’impacte de la integració de les TIC en la organització que el professor fa de l’aula (totes les dimensions, recursos materials, funcionals, etc.); tampoc existeixen antecedents notables sobre els seus efectes a les xarxes socials o sobre l’impacte de las xarxes socials a l’educació. Aquesta última, més lògica en l’ensenyament secundari convé centrar-la en com el professorat ha canviat o no la seva pràctica docent a causa de les xarxes socials: incorporació de noves eines, canvis en el concepte de privacitat, regles a classe sobre la seva utilització, ús d’aquestes per a l’estudi, per exemple.

El present estudi té com a finalitat avaluar l’impacte de les noves tecnologies a les aules dels centres escolars espanyols d’educació obligatòria. Més específicament, els objectius generals i les qüestions d’investigació són: (1) Analitzar l’impacte que les TIC tenen sobre el professorat d’educació obligatòria; (2) Analitzar l’impacte que les TIC tenen sobre l’alumnat d’educació obligatòria; i (3) Analitzar l’impacte que les TIC tenen sobre els diferents contextos implicats en l’educació obligatòria.

L’estudi de camp es desenvoluparà en quatre zones del territori espanyol (Nord, Sud, Est i Centre) i deu comunitats autònomes, fet que permetrà l’obtenció de dades significatives de diferents realitats estudiades. Ens centrarem en l’Ensenyament Obligatori constituït per l’Educació Primària (de 6 a 12 anys) i la Secundària Obligatòria (de 12 a 16). El sistema de mostreig es realitzarà considerant la titularitat de centres i seleccionant escoles, col·legis i instituts públics i concertats. Per a això, comptem amb el recolzament i la implicació d’investigadors de 8 universitats, coordinades des de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dotació: 44.937 €

Membres associats al projecte: 

Diego Castro (UAB, Coord.), Joaquín Gairín (UAB, coordinador), Cristina Mercader (UAB), Josep Maria Silva (UAB), Edgardo Astete (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B