Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible (REDICE14-966)

Entitat finançadora: 
Universitat de Barcelona (UB)
Duració: 
gener 2014 a gener 2015
Resum: 

La idea bàsica d’aquest projecte es basa en les propostes de Boud & Molloy (2013), segons les quals és necessari reforçar el procés d’aprenentatge dels estudiants però no donant-los informació unidireccionalment els professors/es. Per un bon feedback fa falta dissenyar oportunitats d’aprenentatge a partir de les quals, mitjançant processos d’autoavaluació o avaluació entre iguals, els estudiants poden valorar la qualitat de la seva feina. Es tracta que puguin apropiar-se i aplicar-se els criteris que els porten a jutjar la seva tasca i a implementar estratègies futures que els apropin a una execució més eficient.

Per aquest motiu, els professors/es participants es proposen assajar diverses experiències de feedback coherents amb la naturalesa i tipologia de cadascuna de les seves assignatures i amb el tipus de tasques que proposen als seus estudiants, i mirar quines són més efectives.

Cada universitat ha de triar en quines assignatures vol fer l’experiència (no cal que sigui una per membre de l’equip perquè potser hi ha gent que no té docència o que no vol aplicar-ho i el seu rol és donar suport a l’experiència dels companys/es).

En la mesura del possible seria interessant que una mateixa institució fos capaç de provar dos sistemes de feedback diferents en una mateixa assignatura (i fins i tot millor, si el professor fos el mateix), per tal de poder comparar quin dels dos feedbacks funciona millor. En aquest cas, malgrat no es pot considerar un disseny experimental, atès que no es controlen les variables que caracteritzen aquest grup i que, per tant, en cap cas, els grups no poden considerar-se idèntics o equiparables, sí que volem mantenir la resta de variables i variar només el tipus de feedback.

Algunes propostes són:

-          Emprar l’aplicatiu que fèiem servir per donar feedback respecte els blogs elaborats pels estudiants.

-          Donar feedback oral enregistrat en arxius audio que arribin als estudiants al correu electrònic i/o al mòbil.

-          Fer un screen cast o podcast explicant el procés seguit.

-          Autoavaluació: Donar les respostes a un exercici o consignes per fer una activitat, un cop ells l’han fet, i que lliurin una narració comparant el que ells/es han fet amb com s’havia de fer: què han fet bé, què han fet malament, per què i què tindran present el proper cop.

-  Donar feedback en entorns en línia (mitjançant les eines de Moodle o similar).

-  Avaluació entre iguals: Fer servir alguna pauta de Neus Sanmartí o similar per afavorir la correcció de tasques entre iguals. Al final, cada estudiant ha de llegir el feedback que els han donat i dissenyar quines accions o estratègies posarà en marxa en el futur

-  Donar feedback entre iguals amb rúbriques.

-  Donar feedback entre iguals fent-se comentaris a blogs, portafolis,...

-          Altres.

 

 Dotació: 3.600 €

 

Membres associats al projecte: 

Antonio Ramón Bartolomé (UB), Ana Espasa (UOC), Begoña De la Iglesia (UIB), César Ornat (UPC), Diego Castro (UAB), Georgeta Ion (UAB), Jaime Fabregat (UPC), Juana María Tierno (URV), Mª Isabel Achaerandio (UPC), Maria Vives (URV), Marina Tomàs (UAB), Marta Camarero (URV), Mª Àngels Mejías (UOC), Nati Cabrera (UOC), Nati Cabrera (UOC), Pilar Iranzo (URV), Sabina Redondo (UOC), Mª Cinta Portillo (UB), Aleix Barrera (UAB), Carme Pinya (UIB), Charo Barrios (URV), Eloi Pineda (UPC), Ignacio Manuel Pelayo (UPC), Jordi Valero (UPC), Maria Ferrer (UIB), Maria Riera (UIB), Mª del Mar Duran (UAB), Mariona Grané (UB), Rosa Mª Mayordomo (UOC), Mª Rosa Rosselló (UIB), Pablo Buenestado (UPC) i Sebastià Verger (UIB)

Campus d'excel·lència internacional U A B