Gemma París nou membre CEX

08.1.2022
El grup

El passat 27 de desembre de 2021 es va publicar la resolució per la qual Gemma París Romia s’integra a la CEX del CRiEDO.

El 22 de desembre es va celebrar el Consell General del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO). En aquesta reunió es va fer seguiment de les activitats que duen a terme actualment tots els membres del centre i es va presentar el Pla Anual 2022.

Així mateix, durant aquest consell es van celebrar també eleccions per a cobrir la vacant existent a la Comissió Executiva del centre donada la baixa per jubilació del Dr. Gabriel Izard Granados. Fruit dels resultats, que van ser tots positius, la Dra. Gemma París Romia va ser nomenada vocal de la comissió executiva fins que aquest òrgan es dissolgui per a convocar noves eleccions generals.

Seguint el Reglament de Funcionament CRiEDO, és competència del consell general del CRiEDO elegir els seus representants en la Comissió Executiva.  La durada de les seves funcions com a representants serà de 3 anys i s’han de renovar a l’inici del mandat de cada director o directora del CRiEDO. Son funcions de la Comissió Executiva: a) assistir el director o directora en el desenvolupament de les funcions que li assigna el present Reglament; b) facilitar el desenvolupament de totes les activitats del CRiEDO amb la màxima qualitat i rigor; c) consensuar i dimensionar les línies de treball, els projectes de recerca, els contractes i convenis, la prestació dels serveis externs i la generació de propostes formatives; d) vetllar per tal que totes les activitats desenvolupades pel CRiEDO s’orientin de forma inequívoca al desenvolupament organitzacional de les institucions educatives; e) distribuir de forma racional les diferents funcions, responsabilitats i tasques entre el personal adscrit al centre; f) vetllar pel bon funcionament dels equips de treball, les relacions interpersonals i la construcció d’una cultura de col·laboració entre tot el personal adscrit; g) confeccionar la memòria anual de les activitats del CRiEDO; h) dissenyar i supervisar el pressupost del CRiEDO; i i) controlar l’efectivitat de tots els recursos del centre i elaborar la memòria econòmica anual.

Campus d'excel·lència internacional U A B