ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català

Entitat finançadora: 
AGAUR (Programa ARMIF)
Duració: 
gener 2018 a desembre 2020
Resum: 

Amb la necessitat de formar en CDD al professorat, va associada la necessitat d'avaluar-la. A més d'identificar quins són els components de la CDD, es fa necessari conèixer quins són els diferents nivells de desenvolupament de la mateixa i disposar d'instruments, d'autopercepció i d'avaluació, que ens permetin fer una gradació d'aquests amb la finalitat d'orientar als docents sobre la seva situació competencial i cap a on orientar-la per seguir avançant (Lázaro i Gisbert, 2015). Creiem fonamental orientar els processos d'avaluació cap a estratègies més objectives que la subjectivitat que representa mesurar un exercici només des de la perspectiva de l'autopercepció dels actors (Simens et. Alt., 2015). Existeixen en l'actualitat diferents instruments i proves per a l'avaluació i l'acreditació de la CD i de la CDD. La seva diversitat té a veure amb dos aspectes: l'enfocament general i els procediments de mesurament i avaluació. Dels instruments analitzats en els treballs de (Calvani et al., 2009; Esteve & Gisbert; 2013; Larraz, 2012; Esteve-Mon, 2015, Lázaro, 2015) en trobem de diferents tipus. Uns impulsats per governs nacionals o institucions internacionals, altres se centren en habilitats bàsiques específiques i altres d'ordre superior. Alguns instruments, tenen un enfocament educatiu i es dissenyen per a ser integrats en el procés d'ensenyament-aprenentatge mentre que altres estan orientats des d'una perspectiva generalista, per certificar i / o acreditar les competències digitals de la ciutadania.

L'anàlisi de les eines d'avaluació de la CD ens serveix com a base per al disseny de les eines d'avaluació de la CDD. És per això que fem una síntesi (veure Taula 1), a continuació, de les que ens sembla més interessants per avaluar la CD. A Europa la primera que va tenir un impacte, pel que fa a la quantitat d'estats que van decidir adoptar-la (en l'actualitat més de 150 països i accessible en més de 30 idiomes), és la ECDL i el ICDL que es dissenyen com un sistema d'acreditació d'aquesta competència per a qualsevol ciutadà. Les proves que conté es centren en conceptes bàsics, en la gestió de fitxers, el maneig dels diferents programes ofimàtics i l'accés a internet.

L’objectiu general que ens plantegen en aquest projecte és el desenvolupament i validació. A nivell de Sistema Universitari Català, d’un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que ens permeti, primer, determinar si el futur docent és CD i, segon, poder determinar quin és el seu nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits (Generalitat de Catalunya, 2016) comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència.

Dotació global: 25.000,00 €

Membres associats al projecte: 

Mercè Gisbert Cervera (Universitat Rovira i Virgili), Vanessa Esteve González (Universitat Rovira i Virgili), Anna Sánchez Caballé (Universitat Rovira i Virgili), Mònica Sanromà Giménez (Universitat Rovira i Virgili), José Luís Lázaro Cantabrana (Universitat Rovira i Virgili), Meritxell Estebanell Minguell (Universitat de Girona), Jordi Chumillas i Coromilla (Universitat de Vic), Marta Marimon Martí (Universitat de Vic), Xavier Carrera Farran (Universitat de Lleida), Teresa Romeu Fontanillas (Universitat Oberta de Catalunya), Teresa Sancho (Universitat Oberta de Catalunya), Anna Forés Miravalles (Universitat de Barcelona), Joaquín Gairín Sallán (Universitat Autònoma de Barcelona), Elena Sofia Ojando Pons (Universitat Ramon Llull - FPCEE Blanquerna), Francesc Esteve Mon (Universitat Jaume I), Virginia Larraz Rada (Universitat d'Andorra), Mateu Vives Carrió (Escola Antoni Torroja i Miret), Anna Pérez Pallejpa (Escola L'Arrabassada, Tarragona), Hector Viñas Sauch (Escola Els Àngels de Tarragona).

Campus d'excel·lència internacional U A B