ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital Docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català. (2017 ARMIF 00031)

Entitat finançadora: 
Generalitat de Catalunya. Programa MIF
Duració: 
juny 2018 a desembre 2019
Resum: 

Els estudiants, futurs ciutadans de la societat digital, ja des de l’educació primària necessiten adquirir una sèrie de competències, entre elles la Competència Digital (CD), que serà fonamental per a l’ús correcte i eficaç dels dispositius tecnològics mòbils (Jubany, 2015) tan presents a la vida quotidiana i encara molt poc integrats en els processos d’aprenentatge. Durant la darrera dècada s’han realitzat diverses investigacions orientades a la definició de la CD.

Iniciem l’aproximació a la Competència Digital Docent (CDD) amb el primer document publicat per un organisme oficial UNESCO (2011) que defineix unes bases en referència a aquesta competència indicant que no era suficient que els docents desenvolupessin la competència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per ensenyar-la als seus estudiants, sinó que el docent de l’era digital també haurà de tenir la capacitat de dominar les eines digitals per assegurar que els seus estudiants desenvoluparan les competències necessàries per a integrar-se en un context digital (des de la vessant personal, professional i social) en el què hauran d’aprendre al llarg de la seva vida de una manera permanent.

Si comparem els referents dels diferents marcs veiem que estan més centrats en els processos d'alfabetització que en el desenvolupament de la CDD pròpiament dita mentre que els models se centren més en els processos d'aplicació de les TIC en el context educatiu. Les propostes dels últims anys fan un pas més i incorporen, també, els processos de desenvolupament professional digital del docent.

Aquesta CDD orientada a la seva pràctica pedagògica a l'aula, se l'ha anomenat Competència Digital Metodològica (CDM) (Generalitat de Catalunya, 2013, 2016) i és a partir d'aquesta que s'han concretat les 5 dimensions i 22 descriptors especificant indicadors relacionats i 3 nivells de desenvolupament (principiant, mig i expert) a partir de la consecució d'aquests indicadors (Generalitat de Catalunya, 2016).

Amb la necessitat de formar en CDD al professorat, va associada la necessitat d'avaluar-la. A més d'identificar quins són els components de la CDD, es fa necessari conèixer quins són els diferents nivells de desenvolupament de la mateixa i disposar d'instruments, d'autopercepció i d'avaluació, que ens permetin fer una gradació d'aquests amb la finalitat d'orientar als docents sobre la seva situació competencial i cap a on orientar-la per seguir avançant (Lázaro i Gisbert, 2015).

Existeixen en l'actualitat diferents instruments i proves per a l'avaluació i l'acreditació de la CD i de la CDD. La seva diversitat té a veure amb dos aspectes: l'enfocament general i els procediments de mesurament i avaluació. Dels instruments analitzats en els treballs de (Calvani et al., 2009; Esteve & Gisbert; 2013; Larraz, 2012; Esteve-Mon, 2015, Lázaro, 2015) en trobem de diferents tipus.

Tenint com a marc de referència els resultats dels projectes (2014 ARMIF 00039 i 2015 ARMIF 00037) i dels estudis previs centrats en l'avaluació de CD i CDD, l’objectiu general que ens plantegen en aquest projecte és el desenvolupament i validació a nivell de Sistema Universitari Català, d’un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que ens permeti, primer, determinar si el futur docent és CD i, segon, poder determinar quin és el seu nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits (Generalitat de Catalunya, 2016) comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència.

Els objectius específics són:

1. Revisar y adaptar des de la perspectiva internuniversitària l'eina d'avaluació de la CDD desenvolupada en el projecte ARMIF2015 per a dissenyar la versió de sistema d'aquesta.

2. Fer una prova pilot de l'aplicació de l'eina a totes les universitats participants en el projecte utilitzant una mostra representativa d'estudiants.

3. Adaptar i contextualitzar l'estratègia de recollida d'evidències per a l'avaluació de la CDD

4. Fer una prova pilot del procés de recollida d'evidències per a l’avaluació a cada Universitat per a poder configurar una estratègia tipus.

5. Revisar, des de la perspectiva interuniversitària, el model i l'estratègia de certificació de la CDD per ajustar-la a les necessitats i característiques generals del sistema.

6. Fer una prova pilot del procés certificació de la CDD en el darrer curs dels graus d'educació en totes les universitats participants en el projecte.

7. Definir les recomanacions, a modede guia, per incorporar, a l’hora de l’accés a la carrera professional, l’exigència de tenir certificat el nivell inicial de la CDD.

Dotació Global: 25.000,00  €

Membres associats al projecte: 

Xavier Carrera Farran. (UDL), Jordi Chumillas Coromina. (UVic-UCC), Meritxell Estebanell (UdG), Francesc Esteve. (UJI), Vanessa Esteve González. (URV), Anna Forés Miravilles. (UB), Joaquín Gairín Sallán (UAB), Mercè Gisbert Cervera. (URV, coordinadora), Virgínia Larraz Rada. UdeAndorra), José Luís Lázaro Cantabrana. (URV), Marta Marimon Martí (UVic-UCC), Cristina Mercader Juan (UAB), Elena Ojando Pons. (URL), Teresa Romeu. (UOC), Anna Sánchez Caballé. (URV), Teresa Sancho (UOC) i Mònica Sanromà Jiménez. (URV)

Campus d'excel·lència internacional U A B