PBE_TOOLS: Pràctiques educatives basades en l’evidència: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius (EDU2017-88711-R)

Entitat finançadora: 
MINECO - (Programa I+D Retos)
Duració: 
gener 2018 a desembre 2020
Resum: 

Fins fa poc, les pràctiques educatives de les escoles es fonamentaven, sobretot, en l'intercanvi d'experiències entre els professionals de dins i de fora del centre educatiu, a través de sistemes d'aprenentatge formal i informal. En les últimes dècades, s'estan promovent enfocaments més científics per augmentar el nivell de fiabilitat de la presa de decisions i la millora sostinguda dels centres educatius. Malgrat el creixent interès per la difusió i transferència de la investigació, les comunitats responsables de la producció de la investigació i els professionals dels centres educatius posseeixen cultures de treball diferents i actuen sota dinàmiques pròpies que, en alguns casos, es troben en tensió.

El projecte té, en aquest context, un doble objectiu: a) dissenyar i validar estratègies que permetin l'adopció de pràctiques basades en evidències científiques des d'un plantejament col·laboratiu i de comunitats d'investigació; i b) instal·lar en els centres educatius unes dinàmiques de funcionament que permetin transferir la innovació basada en evidències científiques a altres innovacions curriculars, generant i desenvolupant un aprenentatge organitzacional sostingut. El seu desenvolupament inclou: a) diagnosticar les pràctiques que s'implanten actualment en els centres educatius mitjançant la validació i aplicació d'un qüestionari sobre la utilització de la investigació en la pràctica educativa de 700 centres de nivells no universitaris; b) detectar els àmbits de millora dels centres educatius; c) dissenyar i validar de manera col·laborativa estratègies per a l'efectiva adopció de pràctiques educatives basades en evidències (PBE) d) capacitar docents i equips directius per a l'efectiva implementació de PBE; e) analitzar els factors que incideixen en la implementació de la PBE a les escoles participants i f) dissenyar una guia de processos per a l'efectiva utilització de la PBE a les escoles. La metodologia és de tipus experimental i mixt i inclou moments diferenciats, territoris diferents, varietat d'estratègies/instruments (anàlisi documental, qüestionaris, entrevistes amb docents i membres d'equips directius, grups de discussió, mètode Delphi, seminaris de treball col·laboratiu) i diversitat de participants (professorat, directius i investigadors).

Els resultats obtinguts, contrastats amb els referents teòrics relacionats, han de permetre generar uns recursos per al professorat i els equips directius i una guia de processos per promoure i impulsar les PBE per a la millora dels centres educatius no universitaris. Les diferents activitats del projecte comporten la creació d'una sèrie de productes: un mapa de les pràctiques actuals en els centres educatius espanyols, un mapa referencial de tòpics de millora per eixos temàtics d'intervenció, el desenvolupament d'un 'joc d'eines' amb estratègies que facilitin la implementació de PBI, la creació d'un model de processos i una guia per al professorat i els equips directius per a la implementació de la PBE. Aquests productes es difonen i transfereixen mitjançant publicacions d'impacte, informacions a la Xarxa i sessions de treball col·laboratiu amb les escoles participants i interessades, elements que garanteixen la disseminació i aplicació dels resultats en altres centres educatius no participants en l'estudi.

Dotació Global: 48.400,00 €

Web: pagines.uab.cat/pbe/ca

Membres associats al projecte: 

Georgeta Ion (Co-coordinadora), Joaquín Gairín (Co-coordinador), Isabel Cantón (UniLeón), Primitivo Sánchez (UCM), Marina Tomás (UAB), Carme Armengol (UAB), Patricia Olmos (UAB), Anna Díaz (UAB) i Cecilia I. Suárez (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B