ProNet – Pro Networks: Recolzant xarxes inter-sectorials a la integració de l'abandonament universitari a la formació professional (2015-1-DE02-KA202-02291)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2015 a agost 2017
Resum: 

Una “Àrea Europea d’Habilitats i Qualificacions” implica que allò que s’ha estat aprenent en un context nacional és aplicable en d’altres. Per a fomentar la mobilitat en el mercat de treball Europeu i la permeabilitat entre sistemes educatius, els treballadors i estudiantes europeus haurien de disposar formalment i informalment de les seves qualificacions i habilitats compreses i reconegudes a totes les fronteres nacionals. Durant les últimes dècades, vàries iniciatives europees han ressaltat la força del reconeixement d’habilitats i competències, així com la translació a un sistema europeu ampli i comprensible; exemples prominents són el Marc Europeu de Qualificacions (EQF) i el sistema de crèdit europeu per a la formació professional i l’aprenentatge (ECVET); així como d’altres com la sistematització de les habilitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO) que estan encara en desenvolupament.

El projecte se centra en la identificació, la comprensió al llarg d’Europa de la documentació y el reconeixement dels outcomes d’aprenentatge per a un grup específic: els estudiants que abandonen la universitat. Aquest grup, del qual el seu número està augmentant i no pas disminuint, també ha de poder-se beneficiar de l’àrea Europea d’habilitats i competències. Aquí, la transparència ha de comptar amb una eina de nova creació. Els partners d’aquest projecte desenvoluparan manuals que permetran a aquells que abandonen documentar les seves qualificacions i competències segons ECVET i EQF així com, quan estigui disponible, els estàndards de l’ESCO. Donada la idea que aquesta eina ha de facilitar la integració dels alumnes que abandonen a la formació professional (VET), aquest projecte generarà transicions entre els sectors educacionals així com contribuirà a la permeabilitat dels sistemes educatius d’Europa.

A més a més, existeixen altres prioritats horitzontals i sectorials. Amb aquest projecte, es dissenyarà una plataforma online que permetrà disposar dels manuals desenvolupats. I no només això, el que proposa aquest projecte pretén contribuir a la reducció de la carència d’habilitats i desigualtats assenyalant les opcions que ofereix la formació professional als estudiants que han abandonat la Universitat en funció de les necessitats del mercat laboral així com les qualificacions i les competències que hagin adquirit fins aleshores. Por una altra banda, un component essencial d’aquest projecte és la iniciació i suport de les xarxes entre les parts interessades que estan estretament relacionades amb la tutorització per a evitar l’abandonament. Aquests hauran d’estar connectats amb el projecte així com donar-los suport. Finalment, les recomanacions de l’ECVET seran aplicades en el desenvolupament dels manuals; així como es proposaran als estudiants que hagin abandonat la universitat, oportunitats d’aprenentatge en els cicles formatius, doncs ells són els que més es poden aprofitar d’aquesta situació.

Dotació Global: 147.046,00 €

Pressupost UAB: 21.581,00 € 

Web: http://www.university-dropout.com/

Eina creada: http://onlinetool.university-dropout.com

 

 

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín Sallán (UAB, co-coordinador local), Georgeta Ion (UAB), Aleix Barrera-Corominas (UAB), David Rodríguez-Gómez (UAB, co-coordinador local), Oscar Mas Torelló (UAB), Georgina Paris Mañas (UAB), Miroslava Kopicová (NVF), Barbara Mohr (F-BB, Coordinadora), Tomas Sprlak (CIBC-Bourgogne), Marcin Ziółkowski (AP)

Campus d'excel·lència internacional U A B