Investigar i emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres. (2014ARMIF-00045)

Entitat finançadora: 
AGAUR (Programa MIF)
Duració: 
juliol 2014 a desembre 2015
Resum: 

La Comissió Europea en els seus objectius per a l'any 2020 reclama millores estructurals en els sistemes educatius i demana una millora en la formació inicial dels futurs mestres, agents fonamentals en qualsevol reforma educativa i en la millora dels resultats dels alumnes, com mostra la investigació educativa internacional. 

El nostre projecte aspira a millorar la qualitat en la formació inicial dels mestres tenint en compte dos grans àrees, investigació i capacitat d'emprendre, sobre les quals els últims informes internacionals reclamen l'atenció ja que són competències que faciliten l'aprenentatge al llarg de la vida, la transferència del coneixement, l'ocupabilitat, l'autonomia i capacitat de gestionar-se, i la capacitat de gestionar la complexitat. 

Per presentar aquest projecte partim de la definició de competències donada per AQU (2009) i ens basem en la literatura científica, els informes nacionals i internacionals i les recomanacions de l'informe "Rethinking Education" preparat per la Comissió Europea el 2012. En aquest últim document es destaca la importància de treballar les competències transversals amb els futurs mestres i es recomana desenvolupar sobretot les capacitats "relacionades amb la pràctica reflexiva i la investigació a l'aula" i la "habilitat per pensar críticament, prendre iniciatives, capacitat de resoldre problemes i treballar en col · laboració ". La mateixa Comissió (2007, 2008, 2012) reclama també treballar les competències relacionades amb l'emprenedoria: "cal concentrar els esforços en el desenvolupament de les competències transversals ... molt especialment en les competències d'emprenedoria". 

L'objectiu general del projecte és millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres mitjançant el desenvolupament i avaluació d'estratègies que afavoreixin el treball de dos tipus de competències transversals: les competències científiques per afavorir l'esperit crític, de recerca i d'indagació. I les competències relacionades amb la innovació i creativitat que poden promoure l'esperit emprenedor i la inserció en el món laboral. 

Els dos tipus de competències es treballaran amb l'objectiu de relacionar les investigacions i la pràctica en les aules universitàries i escolars. 

Els objectius específics seran els següents: 
1. Aplicar i avaluar en tots els cursos dels graus d'educació infantil i primària, Actuacions que han mostrat el seu èxit a la Universitat (AEU) basades en la investigació i utilitzades en les millors universitats, encaminades a millorar l'aprenentatge de les competències científiques del nostre alumnat.

2. Ajudar els alumnes del grau d'educació infantil i primària a desenvolupar les competències relacionades amb l'emprenedoria en dos sentits: han de ser capaços de formar els seus futurs alumnes de les escoles en emprenedoria i han de poder crear projectes que demostrin que són emprenedors. 
3. Elaboració de projectes innovadors per part dels alumnes universitaris tenint en compte les últimes investigacions i orientats a la formació dels alumnes de les escoles en l'esperit emprenedor. 

Aquests objectius específics es treballaran alhora en diverses assignatures i en tots els cursos dels graus d'educació infantil i primària. Es tracta de demostrar com milloren aquestes competències si s'entrenen algunes habilitats. 

S'elaboraran rúbriques per avaluar el grau de desenvolupament de les competències d '"aprendre a investigar" i "aprendre a emprendre", en aquest últim cas en base a quatre indicadors principals: autonomia personal; lideratge de grups i treball en equip; innovació, investigació i creativitat; capacitat d'emprendre a nivell educatiu, social i empresarial. 

Els resultats esperats són de cinc tipus: d'una banda la millora de les competències que es treballen; en segon lloc la millora de la vinculació universitat-escola i de la vinculació entre acadèmics i professionals; en tercer lloc, la millora de la formació i aprenentatge en col · laboració de tots els agents implicats: alumnes i professors universitaris, alumnes i professors de les escoles, experts en AEU i en emprenedoria; en quart lloc la creació i difusió del coneixement entorn de les dues grans àrees treballades (innovació i emprenedoria); finalment, la millora del prestigi de la professió docent, objectiu principal del projecte ARMIF. 

Més informació: http://www.armifuic.eu / http://goo.gl/l5jJjU

Dotació: 9.000 €

Membres associats al projecte: 

Mireia Tintoré Espuny (UIC, Coord.), Antoni Arasanz Mayolas (UIC), Albert Arbós Bertran (UIC), Elena Fontcuberta Reñé (UIC), Pere Puig Cavó (UIC), Sandra Racionero Plaza (U. de Loyola), Xvier Ureta Buxeda (UIC), Maria Batet Rovirosa (Mestra), Josp Maria Lluró (Escola Montagut), Josep Maria Esteve (Institut-Escola Jacint Verdaguer)

Campus d'excel·lència internacional U A B