IDEAS: Iniciatives per al desenvolupament educatiu i sociocomunitari (DCI-ALA/2014/351-291)

Entitat finançadora: 
European Commission
Duració: 
desembre 2014 a novembre 2015
Resum: 

Costa Rica, com la major part de països del món, una vegada superades les polítiques quantitatives d’assegurança de l’accés a l‘educació (segons el MEP, actualment el 95% de la població està alfabetitzada) ha d’atendre a polítiques de tall més qualitatiu, que assegurin la qualitat i la eficiència del sistema. L’etapa de l’educació secundària presenta, a més, reptes majors, si considerem que la taxa de deserció al 2012, publicada pel MEC per al III Cicle i l’Educació diversificada, va ser del 13.5% i el promig de deserció al 2011 de les 80 escoles vinculades a PROEDUCA va ser del 25.48%. És evident, al respecte, que s’han de dissenyar accions que, conjuntament als esforços i iniciatives ja en vigència, busquin una sensible disminució dels percentatges del fracàs escolar tant per repetició como per deserció o abandonament del sistema escolar (OECD, 2013; SITEAL, 2010).

Així, es planteja com objectiu general: Millorar els índex de permanència dels estudiants d’educació secundària a Costa Rica. Aquest propòsit es concreta en tres objectius operatius: 1) Dissenyar un manual integral d’orientació i tutoria centrat en l’atenció de l’alumnat de nocturn; 2) Desenvolupar accions de desenvolupament curricular, organitzatiu, professional i comunitari; 3) Debatre i difondre els resultats a través de comunitats de pràctica professional.

La present proposta la lideren dues organitzacions de referència. Per la part Llatinoamericana la Sots-rectoria d’Investigació i Extensió de l’Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) amb àmplia trajectòria en cooperació i col·laboració educativa nacional i internacional; com a representant europea la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la millor universitat espanyola posicionada segons els rànkings internacionals (QS, THES, Shanghái). Els antecedents que avalen el consorci que presenta aquesta proposta són 3: a) compromís amb la millora i promoció dels col·lectius vulnerables a Amèrica Llatina  b) la trajectòria i grau d’especialització de les institucions promotores tant en els tòpics del projecte como en els contextos escolars i socials on es pretén desenvolupar ì, c) la complementarietat en els perfils de les dues organitzacions implicades i el valor afegit que cada una d’elles presenta treballar coordinadament.

Els principals beneficiaris i interessats del projecte són els alumnes dels 12 centres/seccions de secundària de torn nocturn pertanyents a 11 de les 21 Xarxes del ProEduca. Tanmateix, participaran els alumnes dels horaris nocturns dels centres educatius de les 11 xarxes restants. Està previst que també es beneficiïn els directius i responsables pedagògics dels centres escolars implicats i els docents que desenvolupin els plans d’intervenció amb aquest alumnat. Resulta evident que també participaran les Direccions Regionals d’Educació de Costa Rica.

L’Acció es divideix en 3 fases: Disseny, Desenvolupament i Difusió i cada una d’elles es vincula a un objectiu operatiu. En cada fase es desenvolupen dues àrees d’actuació principal de les que es deriva el pla d’activitats previst. A més, a cada una d’aquestes àrees d’actuació es preveuen trobades i reunions sectorials tant de coordinació com de capacitació, difusió, intercanvio i avaluació. Cadascuna de les activitats tenen assignats uns resultats específics en forma de producte, al que s’associa una evidència de compliment i qualitat.

El calendari previst per al desenvolupament de l’Acció és de 12 mesos, ajustats al compliment de cada un dels objectius operatius i fases del projecte i al calendari escolar fixat pel Ministeri d’Educació de Costa Rica.

Per a més informació: http://edo.uab.cat/ideas

Dotació: 173.308,75 €
Informe final: http://accelera.uab.cat/documents_edo/pdf/IDEAS_finalreport_Rev 9-6.pdf

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín (UAB), Diego Castro (UAB), Aleix Barrera (UAB), Patricia Olmos (UAB), M.Jesús Comellas (UAB), Joan Serra Capallera (UAB), Carme Armengol (UAB), Marita Navarro (UAB), Cecilia Inés Suárez (UAB), Jordi Pàmies (UAB), David Rodríguez-Gómez (UAB), Greivin Ramírez Arce (ITCR), Marco Anderson (ITCR) i Paula Ulloa Meneses (ITCR)

Campus d'excel·lència internacional U A B