Declaració de les Societats Científiques de Ciències de l'Educació sobre els criteris d'avaluació aplicats a l'àrea de Ciències de l'Educació

23.10.2017
Comunicació

El Grup EDO ha subscrit, com a membre de la RETINDE, aquesta declaració.

Les Societats Científiques de Ciències de l'Educació, agrupades en la Xarxa Transdisciplinar d'Investigació Educativa (RETINDE), han manifestat a partir d'aquesta Declaració, el seu malestar per la manera en què s'apliquen els Criteris d'Avaluació a l'Àrea de Ciències de l'Educació. El Grup EDO forma part de les 17 organitzacions que conformen la RETINDE.

Concretament la Declaració fa referència als criteris per a l'avaluació del professorat per a l’any 2016 publicats per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI). Els principals arguments que fonamenten aquest malestar són diversos, tenint en compte, per exemple, que els criteris d'avaluació actuals no tenen en compte l'impacte social de la recerca educativa. A més hi ha una manca de transparència existent en quant a l'aplicació dels criteris específics que facilitarien l'autoavaluació dels sol·licitants.

Aquesta Declaració va ser elaborada inicialment per una comissió nomenada per l'Assemblea de l'Associació Interuniversitària d'Investigació Pedagògica (AIDIPE) reunida a Salamanca. Després dels treballs previs, un primer esborrany de la Declaració va ser remès a la resta de societats, Xarxes i Associacions que componen la RETINDE, perquè fessin les observacions i canvis que estimessin necessaris de cara a la redacció final.

A partir de llavors, s'han remès algunes propostes de millora, com ara la inclusió d'altres índexs de factor d'impacte, no només el JCR, sinó l'elaborat per SCOPUS i el Segell de Qualitat de Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que reflecteixen molt millor la diversitat i la qualitat de la investigació educativa a Espanya. A més, la declaració destaca la necessitat de fer públics amb la suficient antelació els criteris específics d'avaluació.

La Declaració ha estat remesa des d’AIDIPE al coordinador general de la CNEAI, al secretari general d'Universitats, al secretari d'Estat d'Educació i al ministre d'Educació, Cultura i Esport. Juntament amb l'enviament de la Declaració, s'ha sol·licitat una reunió de caràcter urgent amb el secretari d'Estat d'Educació, en la qual es sol·licita que hi estigui present el coordinador de la CNEAI.

Accés a la declaració completa: https://goo.gl/xUAnuA 

Campus d'excel·lència internacional U A B