Convocatòria Tècnic Especialista de Suport a la Recerca

08.11.2017
El grup

Convocada una plaça de Tècnic Especialista de Suport a la Recerca vinculada al projecte “ICEDU - Anàlisi dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent”.

Entre els dies 8 i 20 de novembre estarà obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça vinculada al projecte 90/2017 “ICEDU - Anàlisi dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent” que coordinen els professors Joaquín Gairín i David Rodríguez.

Les principals funcions de la plaça seran les següents:-
- Participar en el desenvolupament de les memòries finals del projecte.
- Aplicar tècniques d’anàlisis de les dades obtingudes al llarg del projecte per tal de facilitar la realització de publicacions, seguint criteris establerts.
- Fer el seguiment i registrar les diferents activitats de difusió de resultats fetes per membres del grup, seguint criteris establerts.
- Donar suport en l’elaboració d’informes derivats dels resultats de la recerca.
-Participar en l’estudi de camp

Les persones interessades en la oferta de treball cal que facin arribar a la Secretaria del Departament de Pedagogia Aplicada una instància en la que s’especifiqui l’interès per la plaça, fotocòpia d’un document d’identitat, un currículum, fotocòpia del títol que es posseeixi, una fotografia de carnet i documentació que acrediti els mèrits al·legats al currículum.

Per a més informació, consulteu al taulell d’anuncis del Departament de Pedagogia Aplicada.

Campus d'excel·lència internacional U A B