Aprenentatge autoregulat mitjançant l’ús del feedback

20.7.2017
El grup -

Publicació dels resultats d’un projecte del grup EDO sobre com augmentar l’aprenentatge autoregulat en els alumnes mitjançant el feedback.

La Revista Internacional d’Investigació Educativa ha publicat un article sobre com augmentar l’aprenentatge autoregulat mitjançant l’ús de feedback escrit en l’educació superior. Els autors del document són els doctors en educació i pedagogia Georgeta Ion, Elena Cano-García i Maite Fernández-Ferrer.

La publicació mostra els resultats del projecte “Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible” que es du a terme entre els anys 2014 i 2015. Aquest va ser coordinat per la doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació Elena Cano-García i va comptar amb el finançament de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu de la proposta ha estat crear un bon feedback mitjançant la creació de processos d’autoavaluació entre els estudiants per valorar la qualitat de la seva feina. Aquests han adquirit criteris per jutjar la seva tasca per tal que l’execució de la mateixa sigui més eficient. Els resultats de la recerca també mostren la necessitat de transferir el protagonisme dels tutors als estudiants perquè siguin ells mateixos els jutges del seu propi procés d’aprenentatge.

Per altra banda, destacar que actualment el grup EDO està finalitzant un projecte, vinculat amb la mateixa línia de treball, titulat “Estratègies d’avaluació entre iguals i feedback per a la millora de competències en la formació d’estudiants de Ciències de l’Educació.”

Els objectius principals d'aquest projecte segueixen la línia de fomentar la participació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge així com analitzar el rol que el feedback entre iguals i feedforward pot tenir en el rendiment acadèmic de l’alumnat. A més a més s’ha presentat una nova sol·licitud per tal de continuar en aquesta línia de treball que intenta interrelacionar la Innovació Docent amb la Recerca del grup EDO.

  • Enviar a un amic