APESE - Accés i permanència de grups vulnerables a l’educació secundària no obligatòria. Creació i validació d’un model d’intervenció. (EDU2013 47452-R)

Entitat finançadora: 
MINECO (Programa I+D Excelencia)
Duració: 
gener 2014 a juny 2017
Resum: 

La present investigació pretén dinamitzar un àmbit de coneixement que fins el moment ha estat molt poc desenvolupat des de les disciplines pedagògiques: l’educació secundària postobligatòria. A més, i especialment, se focalitzarà en els alumnes que pertanyen a col·lectius vulnerables per causes individuals, familiars, institucionals i sistèmiques (polítiques educatives, pressions del mercat professional, etc.). L’estudio es concretarà en les diferents fases de les trajectòries estudiantils (ingrés, progrés i èxit) i en les seves diferents problemàtiques associades com el fracàs, la interrupció o l’abandonament del sistema educatiu, etc.

La proposta que es presenta no és merament descriptiva i analítica de les dades d’escolarització, fracàs i abandonament, ja que aquesta és una perspectiva molt explotada. Es busca generar una metodologia que permeti realitzar un diagnòstic efectiu de la vulnerabilitat a l’educació postobligatòria. A més a més, es planteja dissenyar un modelo que sistematitzi les causes, conseqüències, relacions i moments associats a la vulnerabilitat. També és prioritari dissenyar un pla d’acció complet (Manual organitzatiu) que sigui una eina útil per a les institucions educatives (públiques i concertades) d’educació secundària postobligatòria i, que inclogui, estratègies de caràcter organitzacional i d’orientació possibilitant el seu desenvolupament organitzacional. La investigació proposada té en compte el desenvolupament d’una fase més aplicativa i d’experimentació del model dissenyat, incloent el diagnòstic, el pla d’intervenció i l’aplicació d’estratègies amb la finalitat de verificar i analitzar la seva funcionalitat. Finalment, la seva aplicació ha de permetre recollir evidències per a reformular el model en el seu conjunt i cada un dels seus components. Per això, els objectius generals plantejats són: a) diagnosticar la situació de les persones, grups i institucions que atenen a alumnes de grups  vulnerables; b) construir un modelo teòric i pràctic per a la millora de l’accés i la permanència de grups vulnerables en l’educació secundària postobligatòria; i, c) aplicar i validar el model per a la millora de l’accés i la permanència de grups vulnerables a l’educació secundària postobligatòria

El treball de camp es realitzarà de forma territorialitzada, buscant la participació de diferents escenaris i agents que assegurin la representativitat de les diverses manifestacions de la vulnerabilitat i d’institucions educatives. Per això, l’equip d’investigació, amb àmplia experiència en els diferents tòpics del treball presentat, pertany a contextos territorialment diferenciats i a sis universitats diferents. A més, es compte amb l’aval d’experts europeus que participaran en diferents fases de la investigació.

Pel plantejament de la pròpia investigació, el pla de transferència és un dels elements d’importància major, ja que es pretén que de cada una de les accions del projecte se’n derivi una eina útil, que serveixi per a la promoció dels col·lectius vulnerables, l’equitat entre estudiants, la millora de les organitzacions i la justícia social.

Dotació: 40.535,00€

Membres associats al projecte: 

Carme Armengol Asparó (Co-Coord.-UAB), Aleix Barrera-Corominas (UAB), Santiago Castillo Arredondo (UNED), Maria Jesús Comellas (UAB), Diego Castro Ceacero (Co-Coord.-UAB), Isabel del Arco (UdL), Anna Díaz Vicario (UAB), Fabio Dovigo (UNIBG), Miguel Jerónimo (IPL), Edgar Iglesias Vidal (UAB), Maria Asunción Manzanares Moya (UCLM), Mario Martín Bris (UAH), Esther Salat Lorente (UAB), Primitivo Sánchez Delgado (UCM) i Cecilia Inés Suárez (UAB).

Campus d'excel·lència internacional U A B