ACCESS4ALL – Laboratori de Polítiques i Pràctiques per al Desenvolupament Social a l’Educació Superior (2015‐1‐ES01‐KA203‐015970)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2015 a agost 2018
Resum: 

Hi ha un nombre en augment de joves marginats a Europa. Al llarg de l’última dècada, l’índex d’atur dels joves a la Unió Europea era quasi el doble d’alta que l’índex per la població en general. Al 2011, Espanya va tenir l’índex més alt de joves en situació d’atur: 46,4% i Romania la segona: 23,7% (Eurostat). La Comissió ha iniciat un pla d’acció per a reduir l’abandonament primerenc de les escoles i reduir el número de persones en risc de pobresa o d’exclusió social, essent per la Unió Europea un dels objectius claus a l’estratègia per a l’Europa del 2020. Hi ha un amplia diversitat de grups vulnerables de gent jove a tota Europa. Actualment, la crisi econòmica i financera està directa o indirectament afectant a les classes mitjanes i baixes, amb les controvertides polítiques per a reduir el dèficit fiscal, les quals han significat, per exemple, una pujada del cost de l’accés a l’educació superior (un dels camins possibles cap a la millora social i econòmica), creant, en alguns països europeus, nous grups exclosos de l’educació superior.

Les desigualtats a l’educació per raons geogràfiques, ètniques i d’origen social, així com el salari, les retribucions en les oportunitats laborals són dimensions crítiques de l’exclusió social (e.g. Eurostat, 2009; International Labour Organization, 2009). El desenvolupament de polítiques, incloses aquelles en relació a l’educació, que ampliïn l’accés a les oportunitats, es essencial per a combatre la naturalesa permanent de l’exclusió. En aquest sentit, i en el marc del procés de Bolonya, la dimensió social de l’educació superior ha estat present des del comunicat de Praga al 2001, el qual emfatitza la necessitat de treballar cap a la inclusió d’estudiants i cap a la promoció de possibilitats de mobilitat per a tots. Les successives declaracions i comunicats (Berlin, 2003; Bergen, 2005; London, 2007; Leuven and Louvain-la-Neuve, 2009; Budapest-Vienna, 2010; Bucharest, 2012) continuen insistint en la necessitat de promoure la dimensió social a la construcció i consolidació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i especialment, la necessitat de crear modalitats d’aprenentatge flexibles a l’educació superior així com la provisió de serveis adequats pels estudiants (London communiqué, 2007).

Informes recents elaborats pel EACEA/EURYDICE (2012) subratllen aquesta qüestió quan indiquen que, malgrat el gran progrés fet als sistemes educatius d’Europa, encara queden reptes que necessiten ser superats: promoure objectius mesurables en relació a la dimensió social, establir sistemes per a monitoritzar la participació d’aquells grups menys representats a l’Educació Superior; traslladar aquelles polítiques ja existents en d’altres regions d’Europa sobre l’Educació Superior per a actualitzar les mesures d’assistència a grups vulnerables. L’objectiu de la nostra proposta és promoure l’educació i la inclusió social d’aquells grups menys representats així com els estudiants poc habituals, per d’aquesta manera poder satisfer una de les qüestions considerades més prioritàries i dirigir-los clarament una de les característiques més importants del programa Erasmus+: “promoure l’equitat i la inclusió facilitant l’accés als estudiants amb trajectòries amb desavantatge i menys oportunitats en comparació als seus iguals” (p. 13, guia del programa Erasmus+).

Aquest objectiu principal està concretat en 4 objectius operatius: (1) establir un mapa amb les polítiques institucionals per a atendre grups vulnerables en relació a l’accés i èxit acadèmic; (2) establir pautes per a ser implementades a les institucions d’educació superior per a promoure iniciatives encaminades a encoratjar l’accés i el desenvolupament amb èxit d’aquells estudiants que no tenen suficient representació a les universitats; (3) crear estratègies conjuntament i mesurar la promoció de l’accés, permanència i èxit d’estudiants vulnerables i d’altres estudiants no habituals a la universitat; (4) crear un laboratori per a la creació d’estratègies flexibles d’innovació amb la idea de promoure el compromís social de les institucions d’educació superior en relació als grups d’estudiants més vulnerables. Les accions i els outputs relacionats a aquests objectius estan representats a la secció F2 (activitats del projecte).

Aquest projecte (ACCESS4ALL) està relacionat amb dues de les principals prioritats de l’Europa 2020: (1) creixement intel·ligent: encoratjar persones per aprendre, crear nous serveis que ajudin a adreçar els reptes socials i la utilització de les TIC; (2) creixement inclusiu: incrementar el número de ciutadans amb educació terciària i reduir el percentatge de gent en risc de pobresa i exclusió social (aquestes prioritats estan directament relacionades amb dos dels 5 objectius de l’Europa 2020).

 Web del projecte: http://access4allproject.eu/ 

Dotació:  229.285,00 €

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín Sallán (UAB, Coordinador), Aleix Barrera-Corominas (UAB), Diego Castro Ceacero (UAB), David Rodríguez-Gómez (UAB, Coordinador), Marina Tomás i Folch (UAB), Georgeta Ion (UAB), Patricia Olmos Rueda (UAB), José Luís Muñoz Moreno (UAB), Cristina Pérez Maldonado (UAB), Lisa Lucas (U. Bristol), Sue Timmis (U. Bristol), Tiina Mäkelä (JYU), Fabio Dovigo (UNIBEG),  Romita Iucu (U. Bucaresti), Miguel Jerónimo (IPL),  Marja Kankaanranta (JYU), Mihaela Stîngu (U. Bucaresti) i Elena Marín (U. Bucaresti)

Campus d'excel·lència internacional U A B